Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 10:55

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 277ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 277ο)

 Το σταφιδικό επανέρχεται στην επικαιρότητα μετά την ανατροπή της κυβέρνησης Τσαλδάρη από τον Κονδύλη, με την πληροφορία ότι οργανώνεται σταφιδικό συνέδριο στο οποίο δεν έχουν κληθεί οι σταφιδικές οργανώσεις της Μεσσηνίας:

«Πληροφορούμεθα εξ ασφαλούς πηγής, ότι αι σταφιδικαί οργανώσεις της Μεσσηνίας ουδεμίαν επίσημον είδησιν έλαβον, είτε εκ μέρους του ΑΣΟ, είτε εκ μέρους του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας περί της αποφασισθείσης συγκλήσεως του Πανελληνίου σταφιδικού συνεδρίου εις τας Αθήνας.Η απόφασις περί της συγκλήσεως του συνεδρίου τούτου ανεκοινώθη ως γνωστόν προς τον Τύπον υπό του υπουργού της Εθνικής Οικονομίας κ. Δαρβέρη, κατόπιν συνεργασίας την οποίαν έσχεν μετά των διευθυνόντων τον ΑΣΟ. Συμφώνως προς την απόφασιν ταύτην εις το εν λόγω σταφιδικόν συνέδριον, συγκαλούμενον εις Αθήνας θα μετάσχουν οι πληρεξούσιοι των σταφιδοφόρων περιφερειών, ωρισμένοι άλλοι ειδικοί επί των σταφιδικών ζητημάτων και αντιπρόσωποι όλων των σταφιδικών οργανώσεων.
Σκοπός του συνεδρίου θα είναι η εξέτασις όλων γενικώς των ζητημάτων, των αφορώντων την εξαγωγήν της σταφίδος, ως η βελτίωσις της ποιότητος αυτής, η ενίσχυσις της καταναλώσεως εις τας αγοράς του εξωτερικού. Επί τη βάση των πορισμάτων εις τα οποία θα καταλήξη το συνέδριον θα καταρτισθούν τα σχετικά διατάγματα, διά των οποίων ήθελεν εξυπηρετηθή κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον η εξαγωγή της σταφίδος.
Αι σταφιδικαί οργανώσεις της Μεσσηνίας δεν θεωρούν ανωφελή την συγκρότησιν του συνεδρίου. Η οξεία κρίσις την οποία διέρχεται η σταφίς και ιδιαιτέρως αι προσπάθειαι των παραγωγών των λεγομένων ευγενών ποιοτήτων, να διασπάσουν το καθεστώς της αλληλεγγύης μεταξύ των σταφιδοπαραγωγών όλης της Ελλάδος, επιβάλλουν την εξέτασιν του όλου σταφιδικού ζητήματος και την λήψιν ενιαίων μέτρων προς ανειμετώπισιν αυτού»(1256).
Η νέα πληροφορία μεταθέτει το συνέδριο μετά την επιστροφή του Βασιλιά: «Είμεθα εις θέσιν να γνωρίζωμεν εξ ασφαλούς πηγής ότι το αναγγελθέν μεγάλον συνέδριον προς εξέτασιν του όλου σταφιδικού ζητήματος και λήψιν των ενδεδειγμένων μέτρων υπό του κράτους προς καθορισμόν ενιαίας σταφιδικής πολιτικής, θα πραγματοποιηθή εις Αθήνας μετά την επάνοδον του Βασιλέως ήτοι περί τα τέλη τρέχοντος μηνός. Εις το συνέδριον τούτο θα μετάσχουν οι σύμβουλοι του ΑΣΟ, οι πληρεξούσιοι των σταφιδοφόρων περιφερειών, οι αρμόδιοι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας ως και αντιπρόσωποι σταφιδοπαραγωγών των ευγενών και κατωτέρων λεγομένων ποιοτήτων. Κατά το συνέδριον αφού εκτεθούν όλαι αι απόψεις των συνέδρων θα εξετασθή η λύσις του όλου ζητήματος δι’ αναγκαστικού νόμου καταργούντος αφ’ ενός μεν ωρισμένα υπέρογκα βάρη επί της σταφίδος προς διευκόλυνσιν της καταναλώσεως αυτής και τροποποιούντος αφ’ ετέρου κατά βάσιν τον καταστατικόν νόμον του ΑΣΟ»(1257).
Και πάλι όμως το συνέδριο αναβάλλεται με πρόσχημα την πραγματοποίηση Παμπελοποννησιακού συνεδρίου: «Υπήρχον χθες πληροφορίαι εξ Αθηνών καθ’ άς η ιδέα της συγκροτήσεως συσκέψεως προς εξέτασιν του σταφιδικού ζητήματος, εγκατελείφθη από τους σχόντας την πρωτοβουλίαν ταύτην διότι εκρίθη σκόπιμον όπως προηγηθή της συσκέψεως αυτής εν Παμπελοποννησιακόν σταφιδικόν συνέδριον, τα πορίσματα του οποίου να τεθούν προς μελέτην μίας συσκέψεως όλων των αρμοδίων καθώς και των εκπροσώπων των σταφιδικών συνεταιρισμών επί τούτω συγκαλουμένης. Είμεθα εις θέσιν να γνωρίζωμεν, η επί τινά χρόνον αναβολή της συσκέψεως προς εξέτασιν του σταφιδικού ζητήματος, έσχε ευμενή απήχησιν εις τους σταφιδοπαραγωγούς οίτινες θα λάβουν εν των μεταξύ την ευκαιρίαν μακράν των επηρεασμών του κέντρου, να μελετήσουν αντικειμενικώτερον τα ζητήματά των και να καταλήξουν ούτω εις θετικά συμπεράσματα, περί του τρόπου της προστασίας των προϊόντων τους. Συναφώς μας παρεσχέθη η πληροφορία ότι κατά τας άνω συσκέψεις των σταφιδοπαραγωγών θα παίξη πρωτεύοντα ρόλον το πόρισμα εις το οποίον κατέληξε το σταφιδικόν συνέδριον των Γαργαλιάνων»(1258).
Στην προσπάθεια η κυβέρνηση Κονδύλη να παρουσιάσει φιλολαϊκό πρόσωπο, ετοιμάζει διάταγμα αμνηστίας για τους συλληφθέντες και στην εξέγερση των σταφιδοπαραγωγών: «Υπό του υπουργού της Δικαιοσύνης κατηρτήσθη διάταγμα το οποίον θα εισαχθή προς έγκρισιν εις το σημερινόν υπουργικόν συμβούλιον, περί παροχής αμνηστείας εις όλους τους κρατουμένους ή τους διατελούντες υπό υποδικίαν εργάτας, αμεπλοκτήμονας ή σταφιδοπαραγωγούς, συνεπεία ταραχών και εξεγέρσεων αίτινες συνέβησαν κατά την τελευταίαν διετίαν. Εις το διάταγμα περί παροχής αμνηστείας θα περιληφθούν οι σταφιδοπαραγωγοί Ηρακλείου Κρήτης, οι συλληφθέντες ή καταδιωκόμενοι διά τας τελευταίας σκηνάς, οι μυλεργάται Καλαμών, οι σταφιδοπαραγωγοί και οι αμπελοκτήμονες Μεσσηνίας, Πύργου και λοιπών περιφερειών της Πελοποννήσου εις τας οποίας εσημειώθησαν αι τελευταίαι εξεγέρσεις, οι οινοπαραγωγοί Λευκάδος και γενικώς πάντες οι διωκόμενοι διά παρομοίας υποθέσεις. Σχετικαί εγκύκλιοι προς τους Εισαγγελείς κατηρτήσθησαν ήδη εκ μέρους του υπουργείου»(1259).
Οι εξελίξεις τρέχουν και η νέα πληροφορία θέλει απομάκρυνση των εκλεγμένων συμβούλων του ΑΣΟ που ανήκαν στον συντηρητικό χώρο, γεγονός που προκαλεί την άμεση αντίδρασης της “Σημαίας” που έχει στενούς δεσμούς με αυτούς: «Μας μετεδόθη αργά τη νύκτα εξ Αθηνών η πληροφορία ότι η κυβέρνησις προείλεν εις την απόφασιν όπως προβή εις κατάργησιν ολοκλήρου του παρά τω ΑΣΟ συμβουλίου της παραγωγής εις την θέσιν δε τούτου διωρίση ετέρους συμβούλους τους οποίους ήθελε κρίνη αυτή. Η είδησις, σημειωτέον ουδεμίαν επίσημος επιβεβαίωσις υπάρχει μέλει να προκαλέση μεγίστην δυσφορίαν μεταξύ των σταφιδοπαραγωγικών τάξεων αι οποίαι ουδαμώς βεβαίως θα επεθύμουν την αντικατάστασιν των αντιπροσώπων και προστατών του προϊόντος των παρά τω ΑΣΟ, από συμβούλους μη καταγομένους από σταφιδοπαραγωγικάςπεριφερείας και συνεπώς αναρμοδίους διά τα ζητήματα των οποίων θα ανελάμβανον την διαχείρισιν και την προστασίαν. Η πληροφορία βρίσκει δυσμενεστάτην απήχησιν και δια τον λόγον ότι οι παρά τω ΑΣΟ σύμβουλοι της παραγωγής είνε γνωστόν ότι ανέκαθεν και κατά το παρελθόν κατέβαλον ειλικρινείς προσπαθείας και φροντίδας προς προστασίαν των τιμών του προϊόντος και ήδη ότε μετ’ ολίγον πρόκειται να τεθή επί τάπητος το σταφιδικόν ζήτημα, έχουν να προτείνουν σειράν ολόκληρον μέτρων τα οποία μέλλουν να εξασφαλίσουν την εσωτερικήν αλλά και την εξωτερικήν εν τω μέλλοντι θέσιν της σταφίδος. Κυβέρνησις λοιπόν εντελώς ξένη προς την επιθυμίαν και το συμφέρον των σταφιδοπαραγωγικών περιφερειών θα ήτο δυνατόν να προβή εις παρόμοια εντελώς αψυχολόγητον ενέργειαν» (1260).
Η πληροφορία αντιθέτως προκαλεί ικανοποίηση στο αντίπαλο στρατόπεδο που εκφράζει το “Θάρρος”: «Δεν γνωρίζομεν τους απωτέρους σκοπούς και τα κίνητρα ακόμη της αποφάσεως του κ. Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας της σχετικής με την απόλυσιν των αιρετών συμβούλων του ΑΣΟ. Οφείλωμεν όμως να εξάρωμεν την σκοπιμότητα της πράξεως ταύτης, διά της οποίας απαλλάσσεται ο οργανισμός της σταφίδος από τους κακούς εκείνους εκπροσώπους της σταφιδοπαραγωγής, οι οποίοι κατώρθωσαν να χρεωκοπήσουν τον ΑΣΟ, να φέρουν εις αθλίαν κατάστασιν τον σταφιδικόν πληθυσμόν και να τον αναγκάσουν κατά τον παρελθόντα Σεπτέμβριον να κατέλθη εις αγώνα στασιαστικόν διά την διεκδίκησιν των δικαίων των»(1261).

(1256) “Σημαία” 30/10/1935
(1257) “Θάρρος” 2/11/1935
(1258) “Θάρρος” 9/11/1935
(1259) “Σημαία” 19/11/1935
(1260) “Σημαία” 19/11/1935
(1261) “Θάρρος” 20/11/1935
Συνεχίζεται

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER