Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 18:39

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (Μέρος 303ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (Μέρος 303ο)

 

Του Ηλία Μπιτσάνη

 

Η κινητικότητα στην ύπαιθρο εκδηλώνεται και με προσπάθειες δημιουργίας συλλόγων όπως αυτός στη Λογγά: «Σήμερα έγινε στο χωριό μας συγκέντρωση με σκοπό την ίδρυση συλλόγου με την επωνυμία “Ελαιοσταφιδικός Σύλλογος”. Πήραν μέρος πάνω από 150 αγρότες. Αφού ανέλυσαν οι ομιλητές την οικτρή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, τις κλεψιές που μας κάνουν στη σταφίδα οι διάφοροι μεγαλέμποροι, ΑΣΟ και βιομήχανοι, τους σκοπούς του σταφιδικού συνεδρίου που οργανώνει η κυβέρνηση και ο ΑΣΟ στην Αθήνα, οι αγρότες με ενθουσιασμό και με αποδοκιμασίες κατά του ΑΣΟ και της σταφιδικής υποεπιτροπής που συνήλθε στην Αθήνα, δέχτηκαν να γίνουν μέλη του συλλόγου. Μέχρι τώρα έχουν γραφτεί 130 μέλη» (1316).

 

Υπάρχουν όμως ακόμη τα σταφιδοαγροτικά σωματεία τα οποία φέρονται να πρωταγωνιστούν στην προσπάθεια αποζημίωσης των παραγωγών που επλήγησαν από περονόσπορο εξαιτίας της καθυστέρησης να δοθεί στους αγρότες η ποσότητα θειικού χαλκού και θείου που χρειάζονταν:

«Κατ’ ασφαλείς εκ της υπαίθρου πληροφορίας μας αι σταφιδάμπελοι των περιφερειών των τέως Δήμων Θουρίας, Αριος, Αμφείας, Οιχαλίας, Ιθώμης, Εύας και Παμίσου προσεβλήθησαν κατά τας τελευταίας ημέρας από περονοσπόρου εις λίαν εκτεταμένην ακτίνα και με ζημίας σημαντικώτατας. Ούτω εις ωρισμένας περιφερείας αι ζημίαι ανέρχονται εις 10-20%, εις άλλας όμως ανέρχονται από 30-50% και εις ωρισμένας άλλας αναβιβάζονται και μέχρις 70%. Πάντως υπό των παραγωγών υπολογίζεται ότι αι ζημίαι κατά μέσον όρον ανέρχονται γενικώς εις τας ως άνω περιφερείας εις 30% τουλάχιστον. Πρόκειται δηλονότι περί τρομακτικών ζημιών, η διαπίστωσις των οποίων εβύθισεν εις θλίψιν και εις απόγνωσιν τους σταφιδοπαραγωγούς, οι οποίοι αποδίδουν την προσβολήν των σταφιδαμπέλων εις την κρατήσασαν καιρικήν ανωμαλίαν. Αποδίδουν όμως οι σταφιδοπαραγωγοί ευθύνας μεγάλας και εις την Αγροτικήν Τράπεζαν, διότι αύτη ούτε εγκαίρως επρομήθευσε τους παραγωγούς με τας αναγκαιούσας ποσότητας θειϊκού χαλκού και θείου, ούτε πάλιν εξησφάλισεν εις αυτούς όλην την απαιτούμενην ποσότητα των ειδών αυτών. Συνεπεία τούτου μάλιστα οι παραγωγοί εκφράζονται μετά δριμύτητος και καταφέρονται εναντίον της διοικήσεως της Αγροτικής Τραπέζης, η οποία παρέλειψε να προνοήση περί πραγμάτων στοιχειωδών και έβλαψε σημαντικώτατα τους υπερχρεωμένους και πεινώντας καλλιεργητές της γης. Τα κατά τόπους υπάρχοντα Σταφιδοαγροτικά Σωματεία, πρόκειται κατά πληροφορίας μας, γενόμενα διερμηνείς της δυσφορίας του αγροτικού κόσμου να υποβάλουν μακροσκελείς αναφοράς περί όλων τούτων των ζητημάτων και προς την κυβέρνησιν και προς την κεντρικήν διοίκησιν της Αγροτικής Τραπέζης.

Επίσης πληροφορούμεθα ότι Επιτροπαί των περονοσποροπλήκτων σταφιδοπαραγωγών πρόκειται να παρουσιασθούν ενώπιον του Νομάρχου και να ζητήσουν την σύστασιν εκτιμητικών επιτροπών, αι οποίαι περιερχόμεναι τας πληγείσας περιφερείας θα διαπιστώσουν τας γενομένας ζημίας. Η δισπίστωσις των ζημιών, κατά τους παραγωγούς, είναι απαραίτητος όχι μόνον διά την αποζημίωσίν των και την παροχήν άλλων διευκολύνσεων προς τους ζημιωθέντας, αλλά και για να καταστή δυνατόν η κυβέρνησις και οι διαχειριζόμενοι τα σταφιδικά πράγματα να έχουν υπ’ όψιν των την πραγματικήν μείωσιν της παραγωγής, ίνα αναλόγως ρυθμίσουν και τα προς την προστασίαν της σταφίδος κατά το τρέχον σταφιδικόν έτος μέτρα» (1317).

Η σταφιδική επιτροπή αποφάσισε να συσταθεί 15μελής επιτροπή μελέτης των πορισμάτων του συνεδρίου:

«Διαρκούσης της συνεδριάσεως της μεγάλης σταφιδικής επιτροπής ηκούσθησαν οι απόψεις των ενδιαφερομένων διά το σταφιδικό ζήτημα αμεσώτερον. Επί ωρισμένων σημείων αι απόψεις των σταφιδοπαραγωγών και λοιπών συνέπεσαν. Ηδη κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της επιτροπής θα συσταθή 15μελής επιτροπή η οποία θα διατυπώση τας διαφόρους γνώμας εις πορίσματα τα οποία θα υποβληθούν προς την κυβέρνησιν. Τα πορίσματα ταύτα θα μελετηθούν από την κυβέρνηση η οποία θα δώση την ενδεικνυομένην λύσιν εις το σταφιδικόν ζήτημα.

Εις την 15μελή επιτροπήν θα μετάσχουν αντιπρόσωποι των σταφιδοπαραγωγών, εμπόρων και βιομηχάνων και ουδείς δε εκ των πολιτευομένων προς αποφυγήν ασκόπων συζητήσεων» (1318).

Η σύνθεση της επιτροπής ανακοινώνεται από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και ουσιαστικά σε αυτή συμμετέχουν όλοι εκείνοι που διαμορφώνουν σταφιδική πολιτική για πολλά χρόνια:

«Ο υπουργός της Εθνικής Οικονομίας κ. Δεκάζος ανεκοίνωσε χθες την πρωίαν ότι συμφώνως προς τας αποφάσεις του Σταφιδικού Συνεδρίου, κατήρτισε την επιτροπήν ήτις θα μελετήσει τα πορίσματα των εργασιών του Συνεδρίου και θα καταλήξη εις τελικά συμπεράσματα επί των οποίων θα βασισθούν αι οριστικαί αποφάσεις της κυβερνήσεως διά την ρύθμισιν του σταφιδικού ζητήματος.

Η επιτροπή αύτη κατηρτίσθη ως εξής: Πρόεδροι οι κ. κ. Ρούφος και Μερκούρης, διατελέσαντες υπουργοί Εθνικής Οικονομίας εκ των οποίων θα παρίσταται ο εις. Εκ μέρους των σταφιδοπαραγωγών θα συμμετέχουν οι κ. κ. Λ. Μερκούρης, Λουκόπουλος, Καποδίστριας, Ντούφας. Λουπινάς, Β. Μεταξάς και Αποστολάκης. Εκ τούτων κατά τας εργασίας της Επιτροπής θα παρίστανται οι τέσσαρες. Εκ μέρους των εμπόρων θα συμμετάσχουν οι κ. κ. Ματθίας και Βουρλούμης εκ των οποίων θα παρίσταται ο εις. Εκ μέρους των βιομηχάνων οι κ. κ. Χαρίλαος και Σταματελάκης εκ των οποίων θα παρίσταται ο εις. Εκ του Αυτονόμου Σταφιδικού Οργανισμού οι κ. κ. Αντωνόπουλος, Κουτσομητόπουλος και Ζαχαρόπουλος εκ των οποίων θα παρίστανται οι δύο.

Τα άλλα μέλη της Επιτροπής θα είναι οι κ. κ. Καψοκέφαλος Διευθυντής του υπουργείου Γεωργίας. Μοδενός Διευθυντής του Γενικού Χημείου του Κράτους, Θεοδωρόπουλος Διευθυντής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Τζωρτζόπουλος Διευθυντής της Αγροτικής Τραπέζης. Σιμωνίδης ανώτερος υπάλληλος της Εθνικής Τραπέζης, Σίδερης και Κριμπάς καθηγηταί της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής.

Ο κ. Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας εδήλωσε ότι δεν συμμετέχουν οι βουλευταί διότι ούτοι θα λάβουν μέρος εις την συζήτησιν εις την καταρτιζομένην Κοινοβουλευτικήν Επιτροπήν διά το σταφιδικόν ζήτημα. Η ανωτέρω επιτροπή εντός 10 ημερών μελετώσα εν τω μεταξύ τα πορίσματα των εργασιών του Σταφιδικού Συνεδρίου θα υποβάλει προς το υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας τα συμπεράσματα της μελέτης της επί τη βάσει των οποίων η κυβέρνησις θα διαμορφώση τας ιδικάς της απόψεις τας οποίας και θα υποβάλει προς ψήφισιν εις την Κοινοβουλευτικήν Επιτροπήν επί του σταφιδικού.

Εν συνεχεία ο κ. Δεκάζος ανεκοίνωσε ότι κατηρτίσθη και το εποπτικόν συμβούλιον του ελέγχου από απόψεως νομιμότητος και σκοπιμότητος των έργων της διαχειρίσεως του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού. Εις τούτο συμμετέχουν οι κ. κ. Σίδερης και Κεραμιδάς καθηγηταί της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής, ο κ. Γιαννακόπουλος Διευθυντής της Τραπέζης της Ελλάδος. Τα πορίσματα του ελέγχου όστις θα διενεργηθή εντός 15 ημερών, θα υποβληθούν εις το υπουργείον Εθνικής Οικονομίας διά τα περαιτέρω» (1319).

Βροχές, αέρας και χαλάζι καταστρέφουν την παραγωγή στην περιφέρεια του τέως Δήμου Βουφράδος:

«Κατ’ εξακριβωμένας πληροφορίας μας η εφετεινή εσοδεία των σιτηρών και της σταφίδος της περιφερείας του τέως Δήμου Βουφράδος κατεστράφη τελείως, λόγω της επισυμβάσης καταρρακτώδους βροχής μετά ισχυροτάτου ανέμου και χαλάζης μεγέθους καρύου.

Κατά τας πληροφορίας μας ταύτας η ισχυρότης του ανέμου υπήρξε τοσαύτη ώστε όχι μόνον εθραύσθησαν τα σιτηρά και οι τρυφεροί βλαστοί των σταφιδαμπέλων αλλά και εξεριζώθησαν και τα κλήματα ωρισμένων τοποθεσιών. Οι κάτοικοι των χωριών Ρωμυρίου, Καλοχωρίου, Σωληναρίου, Μηλιστάκη, Μεσοποτάμου, Χανδρινού, Βλαχόπουλου και των άλλων χωρίων της Βουφράδος τελούν εν απογνώσει, καθ’ όσον αντιμετωπίζουν το φάσμα της πείνης, εάν το κράτος δεν σπεύσει να έλθη αρωγόν εις τους ατυχήσαντας αγρότας της περιφερείας Βουφράδος» (1320).

 

 

(1316) “Ριζοσπάστης” 19/5/1936

(1317) “Θάρρος” 23/5/1936

(1318) “Θάρρος” 26/5/1936

(1319) “Θάρρος” 27/5/1936

(1320) “Θάρρος” 29/5/1936


NEWSLETTER