Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015 18:13

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 6ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 6ο)

Ομως οι αντίπαλοι του ΑΣΟ και των συνεταιριστικών οργανώσεων συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις με νέο συνέδριο στου Ασλάναγα. Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από τους «Σταμάτη Σχινά πρόεδρο κοινότητας Ασλάναγα και μέλος συνεταιρισμού, Παρασκ. Φράγκο, Δημ. Λίβα πρόεδρο Θουρίας, Αθ. Νινιό πρόεδρο κοινότητας Μπαλιάγα, Αναστ. Τζαμαλή μέλος συνεταιρισμού, Παναγ. Γραμμένο μέλος συνεταιρισμών, Νικήτα Τσίτουρα πρόεδρο συνεταιρισμών, Αντων. Σταματόπουλο γιατρό-σταφιδοπαραγωγό, Κωνστ. Φωτόπουλο γιατρό- σταφιδοπαραγωγό Ναζηρίου» (49).

Ανάμεσα στους παραγωγούς έχει δημιουργηθεί πανικός, οι τιμές πέφτουν και ο διευθυντής της Παμμεσηνιακής Παν. Κολλιτσίδας ανακοινώνει ότι «η ημετέρα οργάνωσις αποδίδουσα την επελθούσαν χαλάρωσιν των τιμών της σταφίδος εις την ενεργουμένην αθρόαν προσφοράν ενισχυομένην και εκ του δημιουργηθέντος πανικού ως και της ανάγκης εις ην ευρίσκεται ο σταφιδοπαραγωγός, πιστεύουσα ότι αι τιμαί της σταφιδος αναχαιτιζομένης της προσφοράς θα ανέλθουν εντός συντομοτάτου χρονικού διαστήματος [...] αποφάσισε να αγοράση από τούδε πάσαν την παραγωγήν των συνεταιρισμών της με τας τιμάς τας ορισθείσας υπό του αυτόνομου Οργανισμού» (50).

 

Συνέδριο κατά του ΑΣΟ στο Νησί - "Σημαία" 9/10/1926                Συνεταιριστικό συνέδριο στο Νησί - " Θάρρος" 7/10/1926

Το συνέδριο στου Ασλάναγα επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό με επιθέσεις εναντίον του ΑΣΟ και των συνεταιρισμών, όσοι τολμούν να εκφράσουν διαφορετική γνώμη αποδοκιμάζονται και αυτό είναι η αιτία για την οποία αποχωρεί ο γιατρός Κωνστ. Φωτόπουλος που συμμετείχε στην οργανωτική επιτροπή (51).

Το αξιωσημείωτο σε αυτό το συνέδριο είναι η πρώτη εμφάνιση και ομιλία στελέχους του ΚΚΕ σε τέτοια κινητοποίηση. Στον αγροτικό χώρο το κόμμα δεν έχει ουσιαστικά δυνάμεις, η κατάσταση είναι εκρηκτική και έτσι στο συνέδριο παρεμβαίνει ο κομμουνιστής συνδικαλιστής και διαρκώς διωκόμενος τυπογράφος Βασ. Τρουπάκης ο οποίος κατά τη "Σημαία" «χαιρετίζει το συνέδριον εξ ονόματος της εργατικής τάξεως διαδηλοί την συμπόνια των εργατών διά την σημερινήν κατάντια του σταφιδοπαραγωγικού κόσμου, λέγει ότι μέσα εις το σημερινό καπιταλιστικό σύστημα είναι αδύνατον να δοθή μια λύσις ικανοποιητική του σταφιδικού προβλήματος. Συνιστά συνεργασίαν με τους εργάτας των πόλεων προς απόφασιν εργατοαγροτικής κυβερνήσεως» (52).

Τρίτο κατά σειρά συνέδριο των αντιδρώντων στη Μεσσήνη στην οργανωτική επιτροπή του οποίου συμμετέχουν οι: Στυλιαν. Παναγόπουλος πρόεδρος Κτηματικού Συλλόγου Νησιού, Ν. Ζαμάνης πρόεδρος Κοινότητας Δάρα, Βασ. Γιαννακόπουλος πρόεδρος Κοινότητας Λυκοτράφου, Γεωργ. Γεωργακόπουλος πρόεδρος Κοινότητας Μαυρομματίου, Νικ. Σαμπαζιώτης σταφιδοπαραγωγός Καρακασίλι, Αλ. Κατσούλης σταφιδοπαραγωγός Αβραμιού, Παν. Σκιαδόπουλος σταφιδοπαραγωγός Χάστεμι, Νικ. Κότσιρας σταφιδοπαραγωγός Πιλαλίστρα, Αχιλ. Παπαθανασόπουλος σταφιδοπαραγωγός Σπιτάλι, Ευσταθ. Καμπούκος σταφιδοπαραγωγός Νησιού, Γ. Παντούλης σταφιδοπαραγωγός Νησιού, Χ. Ζαχαρόγιαννης σταφιδοπαραγωγός Νησιού, Ι. Π. Ζαλμάς σταφιδοπαραγωγός Νησιού (53).

Σύμφωνα με τη "Σημαία": «Το τρίτον εν Μεσσήνη συγκροτηθέν συνέδριον υπήρξε επιβλητικότατον. Ο χώρος του θερινού κινηματοθεάτρου της γείτονος Μεσσήνης, υπερπληρώθη από υπερδισχιλίους συρρεύσαντας εκεί σταφιδοπαραγωγούς, συνεταιρισμένους και μη, τους οποίους ήκωσεν επί των αυτώ η οικονομική κρίσις και η επιθυμία εξευρέσεως τρόπου απομακρύνσεως άμεσων κινδύνων και μεγαλύτερων και αναπόφευκτων οικονομικών συμφορών. Εις το συνέδριον τούτο παρέστη και ο πρόεδρος της Κοινότητος Μεσσήνης κ. Μπαρδόπουλος. Υπό της γενικής συνελεύσεως ωρίσθησαν ως πρόεδρος ο δικηγόρος κ. Χ. Μανδηλάρης πρόεδρος του εν Θουρία συνεταιρισμού Αγροτική Λαϊκή Τράπεζα, αντιπρόεδρος ο κ. Αν. Πανταζόπουλος πρόεδρος Κτηματικού Συλλόγου Μεσσήνης και γραμματέας ο κ. Γεωργ. Σταυρούλιας σταφιδοπαραγωγός εκ Μαντζάρι» (54).

Την ίδια ημέρα όμως ταυτοχρόνως στη Μεσσήνη πραγματοποιείται και άλλο συνέδριο, αυτό των συνεταιριστικών οργανώσεων για το οποίο το "Θάρρος" γράφει μεταξύ άλλων: «Την παρελθούσαν Κυριακήν συνεκροτήθη εν Μεσσήνη το συνέδριον των συνεταιρικών οργανώσεων των επαρχιών Καλαμών και Μεσσήνης, ασχοληθέν επί του σταφιδικού. Πολύ προ της 9ης η εκεί ευρεία αίθουσα της Φιλαρμονικής κατεκλύσθη από τους αντιπροσώπους 150 συνεταιρισμών των Ενώσεων συγκεντρωθέντων αμφοτέρων των επαρχιών. Την 10ην κηρύσσεται η έναρξις του συνεδρίου και καταρτίζεται το προεδρείον εκ των κ. κ. Πουλόπουλου προέδρου, Γιαννόπουλου αντιπροέδρου και Ζάννια γραμματέως» (55).

Το συνεταιριστικό συνέδριο καταλήγει σε ψήφισμα το οποίο υποστηρίζει τον ΑΣΟ, καταδικάζει τους "θορυβοποιούς" και προβάλλει συγκεκριμένα αιτήματα: «Συνεταιρισμένος σταφιδικός κόσμος συνελθών σήμερον εν Μεσσήνη εις συνέδριον όπως εξετάση τα αίτια της χαλαρώσεως των τιμών της σταφίδος κατόπιν του θορύβου όστις επιπλέον εδημιουργήθη κατά του ΑΣΟ μετά μακράν συζήτησιν και έρευναν περί της θέσεως του όλου σταφιδικού ζητήματος και της ανάγκης της υπάρξεως και σκοπιμότητας του Σταφιδικού Οργανισμού: Ομολογεί την ανάγκην της υπάρξεως και διατηρήσεως του ΑΣΟ ως μόνο σωτήριου διά τον σταφιδοπαραγωγόν. Εκφράζει ευχήν όπως ο Οργανισμός προβή εις αγοράν ετέρων 10 εκατομμυρίων λιτρών εντός του Νοεμβρίου και ει δυνατόν εις 2.500 τουλάχιστον. Εκφράζει ευχήν ει δυνατόν πληρωθούν αγορασθέντα ποσά εις σελλίνια 80 τα δε πλεονάσματα εις το τέλος της σταφιδικής χρήσεως προς 2.600 και μόνον τα των παραγωγών και συνεταιρισμών, αποκλειομένων παντελώς των ενεχύρων εμπόρων. Προς συγκράτησιν της χαλαρώσεως των τιμών αναγνωρίζει την ανάγκην αυξήσεως δανείων επ' ενεχύρω εις δρχ. 2.000 κατά χιλιόλιτρον, αναλαμβάνοντος του Οργανισμού εν ανάγκη την καταβολήν της σχετικής προμήθειας. Κωφεύει συστηματικώς αντιδράσεις κατά οργανισμού και οργανώσεών του διαφόρων υπόπτων προσώπων, γνωστών και δεδηλωμένων εχθρών συνεταιρισμών. Αποδοκιμάζει και στιγματίζει θορυβοποιούς επιζητούντος νέαν υποδούλωσιν της σταφίδος. Συνεταιρισμένος κόσμος διαδηλοί αφοσίωσιν ιδρύματά του, δηλών ότι δεν θα επιτρέψη υπονόμευσίν των».

Εκλέγεται επιτροπή υποστήριξης των αιτημάτων στην οποία συμμετέχουν οι Δημ. Καρελάς, Γ. Ξενόγιαννης, Αθ. Γιαννούκος, Αθ. Σχινάς, Παν. Νικητόπουλος, Ιω. Παπαμικρούλης, Γ. Χριστόφιλος, Κ. Σταματόπουλος, Ανδρ. Παναγόπουλος, Π. Λιανός, Θεοδ. Θεοφιλόπουλος, Ιω. Χαυτάκος, Γ. Παπαγεωργίου, Λεων. Παλαμάρας.

Το ψήφισμα του συνεδρίου των αντιδρώντων στον ΑΣΟ επαναδιατυπώνει τα αιτήματα των δύο προηγούμενων και εκλέγει επιτροπή για την προώθηση των αιτημάτων αποτελούμενη από τους Παν. Τσιτούρα, Αλεξ. Μπαρδόπουλο, Στυλ. Παναγόπουλο, Νικόλαος Ρούτση, Τάκης Δεληγιάννη, Χρ. Ζαχαρόγιαννη (56).

Τα συνέδρια του 1926 ολοκληρώνονται με ένα ακόμη το οποίο έγινε στου Γλιάτα (Ανεμόμυλος) και επιβεβαίωσε το διχασμό. Αρκετοί συνεταιριστές προσέγγισαν με κριτικό τρόπο την υπόθεση του ΑΣΟ υποστηρίζοντας τη χρησιμότητά του, οι αντιδρώντες ισχυρίστηκαν στη συνέχεια ότι κέρδισαν την πλειοψηφία και υπέγραφαν εξ ονόματός της: «Την παρελθούσαν Κυριακήν συνήλθον εν Γλιάτα περί τους 120 παραγωγοί και αντιπρόσωποι συνεταιρισμών της περιφερείας Αριος όπως συζητήσουν επί του σταφιδικού, και λάβουν επ' αυτού αποφάσεις. Πρώτος ωμίλησεν ο διευθυντής της Συνεταιριστική Ενώσεως Αριος κ. Βενιζέλος υποστηρίξας την χρησιμότητα του Οργανισμού χωρίς να παραλείψει ότι ούτος διέπραξε και σφάλματα την επανόρθωσιν των οποίων δέον να ζητήσουν. Ακολούθως ωμίλησεν ο κ. Τζαμαλής υποστηρίξαν ότι αν ο Αυτόνομος δεν ακολουθήση διάφορον πολιτικήν δέον αποδοκιμασθή και λείψη, καθώς και οι κ. κ. Τζαβάρας, Λαχανάς, Γκίζας, Μακρυγιάνης, Βενιζέλος και τινές άλλοι υποστηρίξαντες ότι σήμερον οι παραγωγοί υποφέρουν και τούτο δέον να τύχουν της δεούσης αντιλήψεως όχι μόνον του Οργανισμού αλλά και του Κράτους» (57).

Μέσα στο διάστημα αυτό είχαν προκηρυχθεί οι εκλογές και εκ των πραγμάτων ματαιώνεται το συλλαλητήριο που προγραμμάτιζαν οι επιτροπές σταφιδικών συνεδρίων Ζευγολατιού, Ασλάναγα και Μεσσήνης: «Και λόγω των απαγορεύσεων των συλλαλητηρίων ένεκα των εκλογών και επειδή εκρίθη σκοπιμώτερον να γίνη το σταφιδικόν συλλαλητήριον επί κυβερνήσεως υπευθύνου και όχι υπηρεσιακής, διά ταύτα αναβάλλεται το σταφιδικόν συλλαλητήριον ευθύς μετά τας εκλογάς εις ημέραν ορισθησομένην δια του Τύπου. Αι επιτροπαί των συνεδρίων θα παρακολουθήσωσιν αγρύπνως την εξέλιξιν της σταφιδικής κρίσεως και θα κρατώσιν ενήμερον τον σταφιδικόν πληθυσμόν» (58).

Και αντί του συλαλλητηρίου επιλέγεται η δημοσίευση επιστολής με την οποίο ζητείτο η τοποθέτηση των υποψηφίων πάνω στο πρόβλημα της σταφίδας και οι λύσεις που προτείνει ο καθένας: «Ο λαός διέρχεται τραγικάς ημέρας πείνης και οικονομικής καταπτώσεως. Ο λαός ζητεί να τον σώσετε. Ο λαός θέλει ν ακούσει από το στόμα εκάστου εξ υμών τι θα κάμετε διά την ελάττωσιν της ακρίβειας του βίου, ποίαν θα τηρήσετε στάσιν εις την γενικήν αξίωσιν του σταφιδικού κόσμου, περί αποπομπής των εκμεταλλευτών της σταφίδος, και να τον διαφωτίσετε επί του τρόπου της λύσεως της σταφιδικής κρίσεως λαμβάνοντες υπ' όψει τα ψηφίσματα των μέχρι σήμερον σταφιδικών συνεδρίων των σταφιδοπαραγωγών συνεταιρισμένων και μη, Ζευγολατιού, Ασλάναγα, Νησίου και της πλειοψηφίας του συνεταιρικού συνεδρίου Γλιάτα και αν αναλάβετε επισήμως ωρισμένας υποχρεώσεις τας οποίας θα εκπληρώσετε εν περιπτώσει επιτυχίας σας. Εις όλα αυτά ο λαός αξιοί απάντησιν από όλους διά να κανονίση την στάσιν του εις τας εκλογάς.

Τα μέλη των σταφιδικών Συνεδρίων Ζευγολατιού. Ασλάναγα, Μεσσήνης.

Π. Τσίτουρας, Β. Δεδούσης, Γεωρ. Κανελλόπουλος Μελιγαλά, Αθαν. Λυμπερόπουλος Χασάμπασα. Ιωαν. Νιάρχος ιερεύς Αρφαρά, Ηλίας Μαράκας Ζευγολατιό, Δημ. Χρυσσπάθης Ζειγολατιό, Γεωργ. Σταυφρόπουλος Μάντζαρι, Στυλιανός Παναγόπουλος Νησίον, Νικ. Τσιλίκας Σκάλα, Περικλής Μπούρας Μπούγα, Ανδρ. Τασόπουλος Ναζήριον, Ανδρ. Κουτσούλης Μπαλιάγα.

Τα μέλη της σταφιδικής επιτροπής συνεδρίου Γλιάτα Ανασ. Αθ. Τζαμαλής, Κων. Χριστόπουλος, Δ. Παπαγεωργακόπουλος» (59)

Σε αυτό το κλίμα προκηρύχθηκαν, προετοιμάστηκαν και διεξήχθησαν οι εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 1926. Για τις εκλογές, πέραν των άλλων έχει ενδιαφέρον η συγκρότηση του συνδυασμού του Αγροτικού Κόμματος και το εκλογικό αποτέλεσμα σε σύγκριση με το αντίστοιχο του ΚΚΕ. Οι ζυμώσεις ξεκίνησαν πολύ ενωρίς και η υποψηφιότητα του Λούλη Τσικλητήρα μπήκε στο στόχαστρο των συντηρητικών δυνάμεων από τις προκαταρκτικές συζητήσεις που προσπαθούν να την ακυρώσουν με την "κατηγορία" ότι είναι κομμουνιστής. Είναι ενδεικτικό το δημοσίευμα της "Σημαίας" το οποίο αναφέρει: «Ως προς την συγκρότησιν αγροτικού συνδυασμού αναφύονται μερικαί δυσκολίαι. Διότι υπάρχουν οι φρονούντες ότι ο αγροτικός συνδυασμός είναι μετεμφιεσμένος βενιζελικός συνδυασμός, καθ όσον και ο εκ των ιδρυτών του κόμματος κ. Αλεξ. Μυλωνάς, υπουργός επί Βενιζελικών κυβερνήσεων είναι ακραιφνής Βενιζελικός και οι αναλαβόντες την συγκρότησιν εντός της Μεσσηνίας είναι επίσης Βενιζελικοί. Περί του κ. Τσικλητήρα μάλιστα λέγεται ότι είναι και κομμουνιστής. Εννοείται ότι πρόκειται περί διαδόσεων τας οποίας δεν δυνάμεθα να υιοθετήσωμεν επί του παρόντος» (60).

Στη συνέχεια η "Σημαία" επανέρχεται ζητώντας... δήλωση μετανοίας: «Είναι πιθανόν ο κ. Τσικλητήρας να έχει αγροτικήν συνείδησιν αλλά τότε μόνο θα παύση θεωρούμενος ως κομμουνιστής, όταν διά δηλώσεώς του βεβαιώση ότι δεν είναι κομμουνιστής. Αν δεν προβή εις τοιαύτην κατηγορηματικήν δήλωσιν, η κομμουνιστική του ιδεολογία είναι εκτός αμφισβητήσεως» (61).

Κάτι τέτοιο δεν γίνεται, φαίνεται ότι στους κόλπους του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας μαίνεται η μάχη για το ψηφοδέλτιο και αναμένεται στη Μεσσηνία από την Αθήνα ο μεσσηνιακής καταγωγής μηχανικός Ιωαν. Παπαδόπουλος που είναι από τους ιδρυτές του, προκειμένου να ασχοληθεί με το θέμα αυτό (62). Και την επομένη στο "Θάρρος" δημοσιεύεται τηλεγράφημα της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αγροτικού Κόμματος, στο οποίο αναφέρεται: «Ο πυρήν του Αγροτικού Συνδυασμού Μεσσηνίας απετελέσθη εκ των κ. κ. Μιχ. Αιλιανού οικονομολόγου, Ιωαν. Παπαδοπούλου πολιτικού μηχανικού και Ιω. Λουρίδα δικηγόρου εκ Κυπαρισσίας. Αι λοιπαί θέσεις του συνδυασμού θα συμπληρωθούν εντός της εβδομάδος» (63).

"Κόκκινο πανί" για τον Τσικλητήρα ο Αιλιανός, στο εσωτερικό του ΑΚΕ ξεσπά πόλεμος ενώ οι διαρροές ονομάτων συνεχίζονται: «Τον Αγροτικόν απαρτίζουν μέχρι στιγμής ταύτης οι κ.κ. Οδυσσεύς Βουδούρης, Λουρίδας τέως Μεταξικοί, Μιχ. Ασιλιανός και Ιω. Παπαδόπουλος. Ο συνδυασμός αυτός εχρίσθη ως αγροτικός υπό της εκτελεστικής επιτροπής τους Αγροτικού κόμματος ης συμμετέχει και ο Βενιζελικός πρώην υπουργός κ. Αλ. Μυλωνάς, ο γνωστός κατασκευαστής του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού. Του συνδυασμού πιθανόν να μετέσχη και ο κ. Δρεκόπουλος» (64). Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι κατά τη "Σημαία" είναι "κατηγορία" το γεγονός πως ο Μυλωνάς ήταν ο εισηγητής για τη δημιουργία του ΑΣΟ, πράγμα που σημαίνει ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί υπέρ των συντηρητικών δυνάμεων το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί κατά το προηγούμενο διάστημα. Ο Αιλιανός καταφθάνει και σχηματίζεται ομάδα για τις εκλογές: «Προχθές αφίκετο εξ Αθηνών ο κ. Μιχ. Αιλιανός μετέχων του Αγροτικού συνδυασμού Μεσσηνίας, χθες δε μετά του κ. Ιω. Παπαδόπουλου, συνυποψηφίου του εν των συνδυασμώ, ήλθον εις επαφήν μετά διαφόρων φίλων και οπαδών της αγροτικής ιδεολογίας, προκειμένου να εξευρεθούν τα κατάλληλα πρόσωπα. Αι δυσχέρειαι δεν έλειψαν ως δε πληροφορούμεθα απεφασίσθη να καταρτισθή αγροτική ομάς εκ των κ.κ. Γ. Μαγέτου δικηγόρου, Παπαδόπουλου, Αιλιανού, Αλμπαριώτου ανεγνωρισθησομένη υπό της εκτελεστικής επιτροπής του Αγροτικού Κόμματος» (65)

Αλλά ήρθαν τα πάνω κάτω καθώς δύο ημέρες αργότερα δημοσιεύεται η πληροφορία για τις τελικές υποψηφιότητες που ανατρέπει πλήρως τις επιλογές της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας, αποκλείει την υποψηφιότητα Αιλιανού και τοποθετεί στο συνδυασμό τον Τσικλητήρα: «Αποκλεισθέντος παντός στοιχείου μη έχοντος βαθείαν πίστην εις τον αγροτικόν αγώνα, ο Αγροτικός συνδυασμός κατηρτίσθη εκ των κ. κ. Λούλη Τσικλητήρα, Ιωάννου Παπαδοπούλου, Γεωργ. Τσόλκα, Γρηγ. Παπαχριστοφίλου και Ιωαν. Καλλιφείδα» (66)

Ο Αιλιανός μαζί με εκείνους που αποκλείσθηκαν από άλλους συνδυασμούς συγκροτούν... ανεξάρτητο συνδυασμό (67) και ο αγροτικός συνδυασμός με "σήμα το άροτρον" μετά από κλήρωση συγκροτείται κατά σειρά ως εξής: Γεώργιος Τσόλκας, Ιωάννης Καλλιφείδας, Περικλής Οικονομόπουλος, Γρηγόριος Παπαχριστοφίλου. Λούλης Τσικλητήρας, Ιωάννης Παπαδόπουλος (68).

Από την πλευρά του το ΚΚΕ κατεβαίνει στις εκλογές ως Ενιαίο Μέτωπο Εργατών-Αγροτών-Προσφύγων με μοναδικό υποψήφιο τον Πολ. Δανιηλίδη (69) αλλά στον τοπικό Τύπο δεν γίνεται καμία αναφορά για την υποψηφιότητα και για την προεκλογική του δραστηριότητα στη Μεσσηνία.

Τα αποτελέσματα των εκλογών κατά εκλογικό τμήμα για τον Αγροτικό Κόμμα και το Μέτωπο έχουν ως εξής (70):

 

Οπως προκύπτει από τον πίνακα το ΚΚΕ διαθέτει ελάχιστες δυνάμεις στις αγροτικές περιοχές (με εξαίρεση την αξιόλογη παρουσία στις περιοχές Χατζή και Αρι) και μάλιστα στο Χαρακοπιό όπου βρίσκεται ο Κουλαμπάς και στον Πήδασο όπου βρίσκεται ο Κουρέτας, δεν παίρνει καμία ψήφο. Ενώ αντιθέτως το Αγροτικό Κόμμα σε αυτές τις περιοχές συγκεντρώνει μεγάλο συγκριτικά αριθμό ψήφων. Γεγονός που σημαίνει ότι συνεχίζουν να συνεργάζονται με τον Τσικλητήρα, ο οποίος έρχεται μακράν πρώτος από τους υπόλοιπους υποψηφίους του ΑΚΕ: Τσικλητήρας 639, Παπαχριστοφίλου 369, Οικονομόπουλος 310, Τσόλκας 92, Παπαδόπουλος 83, Καλλιφείδας 20 (71).

Βεβαίως η δύναμη των δύο κομμάτων είναι πολύ μικρή καθώς παίρνουν: Οι Λαϊκοί 13.817 ψήφους, οι Μεταξικοί 10.469 ψήφους, οι Φιλελεύθεροι 7.608 ψήφους, οι Εθνικόφρονες 4.683 ψήφους, οι Ανεξάρτητοι 2.768 ψήφους και η Δημοκρατική Ενωση 1.538 ψήφους (72)

Οι εκλογές τελειώνουν, τα προβλήματα επανέρχονται και η τελευταία πράξη της κρίσης για το 1926 είναι μια σύσκεψη των επιτροπών σταφιδικών συνεδρίων που υπογράφει ο Παν. Τσίτουρας κε μέρους των: «Θεωρούντες ήδη τον χρόνον κατάλληλον διά την συνέχισιν των προσπαθειών μας προς επίλυσιν του σταφιδικού προβλήματος και βελτίωσιν οικονομικής καταστάσεως των σταφιδοπαραγωγών καλούμεν:

α) Τας επιτροπάς των σταφιδικών Συνεδρίων Ζευγολατιού, Ασλάναγα, Νησίου.

β) Τους προέδρους των ανωτέρω συνεδρίων.

γ) Τας οργανωτικάς επιτροπάς αυτών.

δ) Την επιτροπήν της πλειοψηφίας του Συνεδρίου Γλιάτα

όπως προσέλθωσιν εις Καλάμας την 19ην τρέχοντος μηνός ημέραν Κυριακήν και ώραν 10 π. μ. Εις την αίθουσα του Συλλόγου των Παντοπωλών, ίνα συσκεφθώμεν και λάβομεν αποφάσεις διά τας περαιτέρω ενεργείας προς αγαθήν έκβασιν και επίτευξιν του ανατεθέντος εις τας επιτροπάς των Σταφιδικών Συνεδρίων ιερού έργου» (73).

 

(49) "Σημαία" 30-9-1926

(50) "Σημαία" 3-10-1926

(51) "Σημαία" 5-10-1926

(52) "Σημαία" 7-10-1926

(53) "Θάρρος" 9-10-1926

(54) "Σημαία" 12-10-1926

(55) "Θάρρος" 12-10-1926

(56) "Σημαία" 13-10-1926

(57) "Θάρρος" 19-10-1926

(58) "Σημαία" 18-10-1926

(59) "Σημαία" 29-10-1926

(60) "Σημαία" 7-10-1926

(61) "Σημαία" 9-10-1926

(62) "Σημαία 13-10-1926

(63) "Θάρρος" 14-10-1926

(64) "Σημαία" 15-10-1926

(65) "Θάρρος" 17-10-1926

(66) "Θάρρος" 19-10-1926

(67) "Θάρρος" 26-10-1926

(68) "Θάρρος" 27-10-1926

(69) "Ριζοσπάστης" 31-10-1926

(70) "Θάρρος" 9-11-1926

(71) "Σημαία" 13-11-1926

(72) "Σημαία" 10-11-1926

(73) "Σημαία" 16-12-1926


NEWSLETTER