Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 22:41

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 286ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 286ο)

 

Ενόψει των συνεδριάσεων της προπαρασκευαστικής επιτροπής για τη σταφίδα, ο ΑΣΟ ζητά από φορείς οι οποίοι συμμετέχουν με διάφορους τρόπους στη διαμόρφωση των πολιτικών σταφίδας τις τελευταίες δεκαετίες, να στείλουν τις προτάσεις τους.

Προσδιορίζει μάλιστα θέματα επί των οποίων μπορούν να τοποθετηθούν, τα οποία είναι ενδεικτικά της κατεύθυνσης στην οποία κινείται το εγχείρημα. Ουσιαστικά επιχειρείται μια μεγάλη συμφωνία στην ίδια πολιτική με τροποποιήσεις που θα οδηγήσουν στην επίτευξή της:

«Κατόπιν των επανειλημμένων τελευταίων συνεδριάσεων της συσταθείσης εν Αθήναις μεγάλης επιτροπής διά την μελέτην του σταφιδικού ζητήματος, απεφασίσθη όπως, πριν η επιτροπή αύτη προχωρήση εις την μελέτην του πολύπλοκου σταφιδικού προβλήματος, ζητηθούν εν προκειμένω αι γνώμαι όλων εκείνων, οι οποίοι θα είχον τοιαύτην.
Προς τούτο ο ΑΣΟ απηύθυνεν έγγραφον εγκύκλιον προς τα Εμπορικά και Γεωργικά Επιμελητήρια Πατρών, Καλαμών, Πύργου, Αργοστολίου και Ζακύνθου καθώς και εις τους Εμπορικούς Συλλόγους Αιγίου, Ζακύνθου και απάσας τας Ενώσεις Συνεταιρισμών, έχουσα ως εξής:
“Εχωμεν την τιμήν να σας πληροφορήσωμεν ότι η υπό της Σ. Κυβερνήσεως συσταθείσα προπαρασκευαστική ειδική επιτροπή επί του σταφιδικού ζητήματος κατά την τελευταίαν αυτής συνεδρίασιν, έλαβε την απόφασιν όπως ζητηθή και η υμετέρα γνώμη εν προκειμένω.
Παρακαλούμεν όθεν όπως όσον το δυνατόν ταχύτερον, ουχί δε πέραν της 22ας τρέχοντος ευαρεστηθείτε και αποστείλητε εις το ενταύθα γραφείον ΑΣΟ έκθεσιν υμών περιλαμβάνουσαν την γνώμην υμών διά την αντιμετώπισιν της σταφιδικής κρίσεως.
Παρέχετε υμίν πλήρη ελευθερία ως προς τα προταθησόμενα μέτρα δι’ όλα τα συνδεόμενα με την σταφιδικήν υπόθεσιν ζητήματα (καλλιέργεια, παράνομαι φυτείαι, περιορισμός παραγωγής, προώθησις της εξαγωγής, οινοβιομηχανία, σταφιδεμπόριον, μέσα και τρόποι εκτελέσεως των ληφθεισομένων αποφάσεων κλπ.).
Επί τη ευκαιρία πληροφορούμεν υμάς ότι τα πορίσματα της προπαρασκευαστικής επιτροπής θέλουν τεθή συμφώνως προς την σχετικήν απόφασιν του αρμοδίου υπουργείου υπ’ όψιν μεγάλης Ειδικής Επιτροπής επί του Σταφιδικού ζητήματος κατηρτησθισομένης εξ αντιπροσώπων της παραγωγής, του εμπορίου, της βιομηχανίας και πολιτικών η οποία θέλει θέση τας βάσεις της τηρητέας εφεξής ενιαίας σταφιδικής πολιτικής και να υποδείξη τα ληπτέα μέτρα προς την κυβέρνησιν της χώρας διά την θέσπισιν των ενδεικνυομένων νομοθετημάτων» (1290).
Οι κινήσεις αυτές προκαλούν την αντίδραση τη Εκτελεστικής Επιτροπής του συνεδρίου Γαργαλιάνων, η οποία με ανακοίνωση του προέδρου της Θόδωρου Κορμά επαναφέρει το θέμα μιας άλλης πολιτικής που επικυρώθηκε από τους αγρότες στο ιστορικό συνέδριο:
«Κατά πληροφορίας μας εξ όλων των παραγωγικών κέντρων του Νομού, η ανακίνησις του σταφιδικού ζητήματος έχει προκαλέσει το ζωηρόν ενδιαφέρον των σταφιδοπαραγωγών. Η επικρατούσα γνώμη όσον αφορά την προσπάθειαν της συσταθείσης εν Αθήναις επιτροπής προς μελέτην του σταφιδικού είναι ότι υπάρχει κίνδυνος να καταλήξη αύτη εις συμπεράσματα μονόπλευρα δεδομένου ότι δεν θα έχη υπ’ όψιν αυτής τας απόψεις των ασυνεταίριστων παραγωγών, αι οποίαι ηκούσθησαν κυρίως κατά το σταφιδικόν συνέδριον των Γαργαλιάνων του παρελθόντος Αυγούστου.
Πάντως γεγονός είναι ότι μετά πρωτοφανούς ζωηρότητος συζητούνται μεταξύ των σταφιδοπαραγωγών όλα τα ζητήματα τα σχετιζόμενα προς την τύχην της σταφίδος. Χαρακτηριστική δε των γενομένων κινήσεων είναι και η μακρά προκήρυξις της Εκτελεστικής Επιτροπής του συνεδρίου των Γαργαλιάνων την οποίαν δημοσιεύομεν εδώ εκ δημοσιογραφικού καθήκοντος αμεροληψίας:
“Η αχόρταγη και ασύστολη πλουτοκρατία της Ελλάδας που 60 χρόνια τώρα μαζί με την άλλη της ληστρικής εκμετάλλευσης εκμεταλλεύεται πιο ληστρικά και πιο έντονα το πολύτιμο προϊόν μας, την σταφίδα. Πάντοτε καιροφυλακτούσε και πάντοτε καιροφυλακτεί να εύρη την κατάλληλον ευκαιρία για να μπήξει τας μαχαίρας της στις εξαντλημένες σάρκες μας. Από τον περασμένο Αύγουστο έχει ετοιμάσει ένα νόθο συνέδριο που το πατρονάριζε ο Κανελλόπουλος σημερινός υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Χαρίλαος και λοιποί καρχαρίες και απομυζητές του ιδρώτος μας, αλλά δεν το κάμανε γιατί το ιστορικό μας συνέδριο, το πραγματικό συνέδριο των σταφιδοπαραγωγών, το Πανσταφιδικό Συνέδριο των Γαργαλιάνων έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και εξέδωσε το ιστορικό του ψήφισμα για την παραδοχή του οποίου παλαίψανε όλοι οι σταφιδοπαραγωγοί και θα παλαίψουνε και πάλι γιατί αυτή είνε η πραγματική του λύση. Ομως οι καρχαρίες αυτοί ενεδρεύοντες σαν την οχιά ευρήκαν την ευκαιρίαν να δαγκώσουν πάλι τους σταφιδοπαραγωγούς. Ετσι με αρχηγό τους το σημερινό αρχικαρχαρία υπουργό Κανελλόπουλο, προπαρασκεύασαν ένα ψευτοσυνέδριο από τα Γεωργικά Επιμελητήρια που συνήλθε προ ημερών στην Πάτρα στο οποίο ελάβανε μέρος οι φεουδάρχες και οινοβιομήχανοι όπως ο Λ. Μερκούρης που έχει τσιφλίκια απέραντα στον Πύργο με ίδιες βιομηχανικές εγκαταστάσεις (στέρνες) πέρα που είνε ένα σώμα με το Χαρίλαο και Κανελλόπουλο και βγάλανε ένα ψήφισμα που σημαίνει το θάνατο του σταφιδοπαραγωγικού κόσμου. Αυτό το στείλανε στην Αθήνα και εκεί ο Κανελλόπουλος θα το υιοθετήση με μια άλλη επιτροπή που για τον ίδιο σκοπό την έκανε και σε λίγο αυτά τα εξωφρενικά και ληστρικά σχέδια των καρχαριών θα γίνουν νόμοι.
Εμείς πρέπει να αγωνισθούμε να επιβληθούν οι δικές μας αποφάσεις που εβγήκανε από το ιστορικό μας συνέδριο των Γαργαλιάνων. Μόνο με τον αγώνα μας θα αποτρέψουμε το στραγγαλισμό που μας ετοιμάζουνε οι εκμεταλλευτές μας αυτοί. Γιαυτό και η Εκτελεστική Επιτροπή του Πανσταφιδικού Συνεδρίου Γαργαλιάνων μη λησμονούσα το καθήκον της σας ειδοποιεί για όλα αυτά και σας καλεί να εργασθήτε, να συσκεφθείτε και να αποφασίσετε εσείς. Η μεγάλη εκμετάλλευση της σταφίδας μας από τους πλουτοκράτες αυτούς οινοβιομήχανους και αρχιμαχαραγιάδες Χαρίλαο, Κανελλόπουλο κλπ. (δωρεάν παραλαβή και εκμετάλλευση απ’ αυτούς της πρώτης ύλης, του παρακρατήματός μας) και τα μεγάλα βάρη της που μπήκανε από την αβάσταχτη κρατική φορολογία (έγγεια, συναλλαγματικό παρακράτημα, φορολογία οινοπνεύματος κλπ.) και τους φθοροποιούς και ποικιλώνυμους οργανισμούς ΑΣΟ κλπ. (800 δρχ. εξαγωγική εισφορά κλπ.) εν συνδυασμώ με την εγκληματική αδιαφορία του κράτους και του ΑΣΟ για την καλή εμφάνιση του προϊόντος μας εδημιούργησε καθεστώς σταφιδικό στις εξωτερικές αγορές όχι καλό για τη σταφίδα μας και τώρα οι απομηζυτές αυτοί φροντίζουνε με κάθε τρόπο να ξεπεράσουνε στην πλάτη των παραγωγών την οξύτητα της κρίσης που οι ίδιοι εδημιουργήσανε με νέες αφαιμάξεις. Διψάνε οι αχόρταγοι – γιατί τρώγωντας τους έρχεται η όρεξις – τώρα πιο πολύ και θέλουνε να κορέσουνε την ακόρεστη δίψα τους μέσα στο μέλι της σταφίδας μας που για να το αποκτήση απορροφά όλο το χρόνο των ιδρώτα των σταφιδοπαραγωγών. Δεν θα τους το επιτρέψουμε όμως”» (1291).
Νέες φωτιές ανάβει η αλλαγή στο κλήριγκ με τη Γερμανία που οδηγεί σε μείωση του όγκου των συναλλαγών και της εξαγόμενης σταφίδας, γεγονός που κάνει ακόμη πιο δύσκολη την υπόθεση απορρόφησης της κορινθιακής σταφίδας:
«Εάν εις το συνέδριον των Γεωργικών Επιμελητηρίων των Πατρών διετυπώθη απλώς η αρχή της λύσεως του σταφιδικού ζητήματος διά της εφαρμογής σειράς όλης μέτρων “προσαρμογής της παραγωγής προς την κατανάλωσιν” αι επενεχθείσαι μεταβολαί εις το μετά της Γερμανίας κλήριγκ αποτελούν μοναδικήν ίσως περίπτωσιν πραγματοποιήσεως των εξαγωγών. Οπως είναι γνωστό, τα γνωστά μέτρα της Εκδοτικής επηρέασαν αμέσως την σταφιδαγοράν και ενέσπειραν ένα είδος πανικού μεταξύ των πληθυσμών των σταφιδικών κέντρων. Είναι επ’ αυτού χαρακτηριστικά τα τηλεγραφήματα που εστάλησαν προς την κυβέρνησιν, τα πολιτικά κόμματα και τους βουλευτές της Μεσσηνίας παρά των οργανώσεων των σταφιδοπαραγωγών» (1292).


(1290) “Σημαία” 19/2/1936
(1291) “Σημαία” 27/2/1936
(1292) “Σημαία” 28/2/1936


NEWSLETTER