Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2010 18:27

Η απόφαση του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας για την ανακήρυξη των δημοτικών οργάνων του Δήμου Τριφυλίας

Γράφτηκε από την

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Σοφία Λιγνού, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αγγελική Καγιούλη, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια και Ολγα Γιουβρή, Πρωτοδίκη και από τη Γραμματέα Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην 1η Δεκεμβρίου 2010 για να επικυρώσει το αποτελέσματα της εκλογής της 7ης Νοεμβρίου και της επαναληπτικής εκλογής της 14ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη δημάρχου, δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων καθώς και συμβούλων και εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας και να ανακηρύξει για τη νέα δημοτική περίοδο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2011 και λήγει την 31η Αυγούστου 2014 (άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 3852/2010), τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, το Δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων, τους συμβούλους των τοπικών κοινοτήτων, τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων και τους αναπληρωματικούς τους σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 3852/2010.
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών αφού εξέθεσε τα πρακτικά της εκλογής (πρώτης και επαναληπτικής) και τους σχετικούς πίνακες (αρχικούς και διορθωτικούς) αποτελεσμάτων της στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες, οι οποίες παρήλθαν, όρισε με την υπ’ αριθμ.40/ 2010 πράξη του δικάσιμο για τη συζήτηση της υπόθεσης την αναφερόμενη στην αρχή της απόφασης αυτής, κατά την οποία δεν παραστάθηκε κανένας από τους ενδιαφερόμενους.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Το Δικαστήριο αυτό νόμιμα επιλαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 Ν. 3852/2010 της επικυρώσεως με απόφασή του των αποτελεσμάτων της εκλογής της 7ης Νοεμβρίου 2010 και της επαναληπτικής εκλογής της 14ης Νοεμβρίου 2010 (όπως διορθώθηκαν με τις με αρ. 36 και 37 / 2010 πράξεις της Προέδρου Πρωτοδικών Κυπαρισσίας ) για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών στο Δήμο Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας καθώς και της ανακήρυξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του Δημάρχου, των τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων κάθε συνδυασμού, των τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού, των τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων των δημοτικών κοινοτήτων, των συμβούλων των τοπικών κοινοτήτων, των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων και των αναπληρωματικών τους.
Ειδικότερα, με τη διάταξη του άρθρου 20 του Ν. 3852/2010 το Δικαστήριο ανακήρυξε με την υπ’ αριθμ. 29/2010 απόφασή του τους εξής συνδυασμούς, που συμμετείχαν στις εκλογές του Δήμου Τριφυλίας : 1) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ», 2) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» και 3) «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Όπως προκύπτει από τα με ημερομηνίες 11-11-2010 και 16-11-2010 Πρακτικά, τα οποία τοιχοκολλήθηκαν έξω από το δικαστικό κατάστημα του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρο 61 ΔΚΚ), εκτέθηκαν από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Κυπαρισσίας τα πρακτικά εκλογής και οι πίνακες αποτελεσμάτων της εκλογής της 7ης και 14ης Νοεμβρίου 2010, που η Πρόεδρος Πρωτοδικών κατήρτισε με τις από 11-11-2010 και 16-11-2010 πράξεις της και διόρθωσε με τις με αριθμούς 36/17-11-2010 και 37/18-11
(2ο φύλλο της με αριθ.33/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας )
-2010 πράξεις της, επί πέντε (5) ημέρες για κάθε αποτέλεσμα αντιστοίχως, ήτοι από πρωίας της 12ης-11-2010 μέχρι εσπέρας της 23ης-11-2010.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 2 του N. 3852/2010 στους δήμους όπου υπάρχουν περισσότερα από πέντε εκλογικά τμήματα οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής αποστέλλουν με ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον Πρόεδρο του αρμόδιου Πρωτοδικείου. Μετά την συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τμημάτων του Δήμου, ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου εξάγει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του δικαστηρίου. Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43 παρ. 2 του N. 3852/2010 ο Πρόεδρος Πρωτοδικών εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων στο κατάστημα του Πρωτοδικείου επί πέντε ημέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό που τοιχοκολλάται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο μετά την λήξη του ως άνω πενθημέρου ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, τον δήμαρχο τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων, τους συμβούλους των τοπικών κοινοτήτων, τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας με τους αναπληρωματικούς τους, καθώς και τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των τοπικών συμβουλίων (44 παρ. 1 Ν. 3852/2010). Οι δημοτικοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, οι δε σύμβουλοι των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων κατατάσσονται με την σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 του N. 3852/2010, στις εκλογές των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων θεωρείται επιτυχών συνδυασμός αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό συν μία ψήφος (50%+1) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μία έδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 32, 33 και 41 του Ν. 3852/2010 (παρ. 1) Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού (παρ. 2). Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ιδίου νόμου, τα 3/5 των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο σε δήμους με πληθυσμό από 10.001 έως 30.000 αποτελείται από 27 μέλη, καταλαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός και τα 2/5 οι επιλαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4. Αν κατά τον υπολογισμό των 3/5 και των 2/5 του αριθμού των εδρών, προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεως της μονάδος δεν υπολογίζεται, ενώ στην περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεως, στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα. Με βάση αυτά, οι έδρες που αναλογούν στα 3/5 και στα 2/5 έχουν αντίστοιχα ως εξής: στα 13μελή συμβούλια 8 και 5, στα 17μελή συμβούλια 10 και 7, στα 21μελή συμβούλια 13 και 8, στα 27μελή συμβούλια 16 και 11, στα 33μελή συμβούλια 20 και 13, στα 37μελή συμβούλια 22 και 15, στα 41μελή συμβούλια 25 και 16, στα 45μελή συμβούλια 27 και 18 (παρ. 3). Η αναλογική κατανομή των εδρών στην περίπτωση της παρ. 1 γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου, όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, εκτός από τον επιτυχόντα, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχεί στα 2/5,και το πηλίκο τους αυξημένο κατά μία μονάδα αποτελεί το εκλογικό μέτρο με παράλειψη τυχόν κλάσματος. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Αν οι συνδυασμοί αυτοί έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων διενεργείται κλήρωση. Αν και μετά τη διανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε επιλαχών συνδυασμός. Εάν κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
(3ο φύλλο της με αριθ.33/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας )
αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επομένη Κυριακή ανάμεσα μόνο στους υποψηφίους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων (33 παρ. 1 Ν. 3852/2010). Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας οι έδρες των δημοτικών συμβουλίων κατανέμονται στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές σε δύο φάσεις, που ονομάζονται κατανομές. Με βάση τον αριθμό των εδρών των δημοτικών συμβουλίων οι έδρες που αναλογούν σε καθεμία από τις δύο αυτές κατανομές έχουν ως εξής: για τα 13μελή οι έδρες της Α΄ κατανομής είναι 7 και της Β΄ κατανομής 6, για τα 17μελή οι έδρες της Α΄ κατανομής είναι 9 και της Β΄ κατανομής 8, για τα 21μελή οι έδρες της Α΄ κατανομής είναι 11 και της Β΄ κατανομής 10, για τα 27μελή οι έδρες της Α΄ κατανομής είναι 14 και της Β΄ κατανομής 13, για τα 33μελή οι έδρες της Α΄ κατανομής είναι 17 και της Β΄ κατανομής 16, για τα 41μελή οι έδρες της Α΄ κατανομής είναι 21 και της Β΄ κατανομής 20, για τα 45μελή οι έδρες της Α΄ κατανομής είναι 23 και της Β΄ κατανομής 22,και για τα 49μελή οι έδρες της Α΄ κατανομής είναι 25 και της Β΄ κατανομής 24. Οι έδρες της Α΄ κατανομής κατανέμονται αναλογικά στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές, σύμφωνα με την διαδικασία που διαγράφεται στην παρ.3 του άρθρου 33 του ν.3852/2010. Ειδικότερα το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία διαιρείται με τον αριθμό των εδρών της πρώτης κατανομής. Το πηλίκο της διαίρεσης, αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της πρώτης κατανομής. Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση της Α΄ κατανομής, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους. Εάν συνδυασμοί έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων διενεργείται κλήρωση. Εάν και μετά τη διανομή εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασμού. Για την διάθεση των εδρών της Β΄ κατανομής υπολογίζεται αρχικά πόσες από τις έδρες πρέπει να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασμό ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζομένων και των εδρών που κατανεμήθηκαν σ’ αυτόν από την Α΄ κατανομή, τα τρία πέμπτα του συνόλου των εδρών. Οι έδρες της Β΄ κατανομής που απομένουν προς διάθεση μετά την παραχώρηση των εδρών στον επιτυχόντα συνδυασμό διατίθενται στον άλλο συνδυασμό που έλαβε μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία. Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου σε δήμο που έχει περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες κατανέμονται μεταξύ του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 32 του ν.3852/2010, ως εξής: Η κατανομή ξεκινά αποδίδοντας στον επιτυχόντα συνδυασμό σε κάθε εκλογική περιφέρεια μία έδρα, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι στην οικεία εκλογική περιφέρεια (34 παρ. 1 Ν. 3852/2010) στην συνέχεια αρχίζοντας από το μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό, ο οποίος εξασφάλισε συμμετοχή στο δημοτικό συμβούλιο, ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του στον δήμο διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που δικαιούται και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης προσαυξημένο κατά μία μονάδα αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Εάν ο συνδυασμός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο δημοτικό συμβούλιο, ο αριθμός του συμπληρώνεται με την διάθεση ανά μιας από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων (34 παρ. 2). Οι έδρες που κατανέμονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογική περιφέρειας (34 παρ. 4) Με την ίδια διαδικασία κατανέμονται οι έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια για καθέναν από τους άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής (34 παρ. 5). Οι έδρες που
(4ο φύλλο της με αριθ.33/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας )
παραμένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας καταλαμβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασμό, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοί του στις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες (34 παρ. 6)
Εξάλλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3852/2010 για την εκλογή των συμβούλων της δημοτικής κοινότητας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 31, 32, 33, 35, 39, 41 και 42 του Ν. 3852/2010 (παρ. 1). Ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου στις δημοτικές εκλογές λαμβάνει τα 3/5 του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτική κοινότητα και τα 2/5 λαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 32, 33 και 41 του Ν. 3852/2010. Αν σε δημοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασμού του επιτυχόντος δημάρχου, οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των υπολοίπων συνδυασμών κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 32. Για την κατανομή των εδρών των συμβούλων των δημοτικών κοινοτήτων σε κάθε δημοτική κοινότητα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός υποψηφίου δημάρχου σε όλα τα εκλογικά τμήματα της εδαφικής περιφέρειας του δήμου (παρ.3) .
Περαιτέρω, κατά τους ορισμούς του άρθρου 37 του Ν. 3852/2010 στις εκλογές των συμβουλίων τοπικής κοινότητας η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές και έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας .Το εκλογικό μέτρο δίνεται από τον ακόλουθο τρόπο : Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην τοπική κοινότητα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές και είχαν υποψήφιους για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου τοπικής κοινότητας αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί του εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ όλων αυτών των συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση. Αν έχει ανακηρυχθεί μόνο ένας συνδυασμός για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, ο πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας και οι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί (άρθρο 37 παρ.2). Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο συνδυασμοί για το συμβούλιο τοπικής κοινότητας ή για τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας και ισοψηφήσουν το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού. Στην περίπτωση αυτή δύο έδρες του τριμελούς συμβουλίου κατανέμονται στον πλειοψηφούντα συνδυασμό και μία στον επιλαχόντα συνδυασμό. Την έδρα εκπροσώπου τοπικής κοινότητας λαμβάνει ο συνδυασμός που πλειοψήφησε (37 παρ. 3 Ν. 3852/2010). Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση. Στα τριμελή συμβούλια τοπικής κοινότητας ο πρώτος συνδυασμός εκλέγει τον πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασμοί από ένα σύμβουλο τοπικής κοινότητας. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί για τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού, ο οποίος και λαμβάνει την έδρα του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας (37 παρ. 4 Ν. 3852/2010).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3852/2010, τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς του άρθρου 31 κατά σειρά αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του (5ο φύλλο της με αριθ.33/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας) άρθρου 35 του Ν. 3852/2010. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους. Σε περίπτωση που ο συνδυασμός καταλαμβάνει έδρες σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο υποψήφιος δήμαρχος λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες και σε περίπτωση ίσου αριθμού εδρών εκεί όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων τους, με τη σειρά των σταυρών προτίμησης (38 παρ. 2). Αν οι υποψήφιοι του ιδίου συνδυασμού ισοψηφήσουν το Πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση (παρ. 3).
Τακτικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, κατ’ άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς των υποψηφίων δημάρχων, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της δημοτικής κοινότητας με την σειρά των σταυρών προτίμησης (39 παρ. 2). Αν οι υποψήφιοι του ιδίου συνδυασμού ισοψηφήσουν το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση (39 παρ. 3).
Τακτικοί σύμβουλοι του συμβουλίου τοπικής κοινότητας εκλέγονται από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας εκλέγεται από τους υποψηφίους του συνδυασμού που πλειοψήφησε αυτός που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης (40 παρ. 1). Πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης (40 παρ. 2). Οι λοιποί υποψήφιοι είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας (40 παρ. 3). Αν οι υποψήφιοι του ιδίου συνδυασμού ισοψηφήσουν το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του N. 3852/2010 η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με το νόμο αυτό αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων ΟΤΑ. Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του πρώην δήμου ή της κοινότητας. Οι νέοι Καλλικρατικοί Δήμοι συγκροτούνται από τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από πέντε μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 10.001 έως 50.000 κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από έντεκα μέλη, και σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 50.001 και άνω κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από δεκαπέντε μέλη (8 παρ. 3 Ν. 3852/2010). Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως 300 κατοίκους εκλέγεται ένας εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας, ενώ σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από 301 έως 2.000 κατοίκους το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας αποτελείται από τρία μέλη (8 παρ. 4).
Εν προκειμένω από τα διαβιβασθέντα στην Πρόεδρο Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας και Προϊσταμένη αυτού, ως αρμοδίου κατ’ άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, σχετικά εκλογικά στοιχεία (πρακτικά ψηφοφορίας, πρωτόκολλα διαλογής και βιβλία πράξεων εφορευτικών επιτροπών), προκύπτει ότι η εκλογή στον ως άνω Δήμο διεξήχθη νομότυπα. Τα αποτελέσματα αυτής της ψηφοφορίας, τα οποία γνωστοποιήθηκαν κατ’ άρθρο 42 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, έχουν ως εξής:
Ι) Στις Εκλογές που διεξήχθησαν την πρώτη Κυριακή στις 7-11-2010:
Σύνολο Εγγεγραμμένων Εκλογέων: 35.473
Σύνολο Ψηφισάντων: 18.436
Ακυρα: 630
Λευκά: 171
Σύνολο Άκυρων Λευκών: 801
Έγκυρα: 17.635
Εξ αυτών έλαβαν κατά τη σειρά ανακήρυξης τους οι Συνδυασμοί:
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»: 7.930 ψήφους, ήτοι ποσοστό 44,97%. Στη Δημοτική Ενότητα Αετού έλαβε
(6ο φύλλο της με αριθ.33/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας )
ψήφους 856, στη δημοτική ενότητα Αυλώνος έλαβε 749 ψήφους, στη δημοτική ενότητα Γαργαλιάνων έλαβε 1.411 ψήφους, στη δημοτική ενότητα Κυπαρισσίας έλαβε 2.331 ψήφους, στη δημοτική ενότητα Τριπύλης έλαβε 246 ψήφους και στη δημοτική ενότητα Φιλιατρών έλαβε 2.337 ψήφους.
2) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» : 1.Ο74 ψήφους, ήτοι ποσοστό 6,09%. Στη Δημοτική Ενότητα Αετού έλαβε ψήφους 107, στη δημοτική ενότητα Αυλώνος έλαβε 82 ψήφους, στη δημοτική ενότητα Γαργαλιάνων έλαβε 373 ψήφους, στη δημοτική ενότητα Κυπαρισσίας έλαβε 292 ψήφους, στη δημοτική ενότητα Τριπύλης έλαβε 13 ψήφους και στη δημοτική ενότητα Φιλιατρών έλαβε 207 ψήφους.
3) «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»: 8.631 ψήφους, ήτοι ποσοστό 48,94%. Στη Δημοτική Ενότητα Αετού έλαβε ψήφους 977, στη δημοτική ενότητα Αυλώνος έλαβε 898 ψήφους, στη δημοτική ενότητα Γαργαλιάνων έλαβε 2.551 ψήφους, στη δημοτική ενότητα Κυπαρισσίας έλαβε 2.439 ψήφους, στη δημοτική ενότητα Τριπύλης έλαβε 224 ψήφους και στη δημοτική ενότητα Φιλιατρών έλαβε 1.542 ψήφους .
Επειδή κανένας από τους συνδυασμούς δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλήφθηκε την επόμενη Κυριακή στις 14-11-2010 μεταξύ των υποψηφίων Δημάρχων των συνδυασμών «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» και «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και ειδικότερα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής:
ΙΙ) Στις Εκλογές που διεξήχθησαν τη δεύτερη Κυριακή στις 14-11-2010:
Σύνολο Εγγεγραμμένων Εκλογέων: 35.475
Σύνολο Ψηφισάντων: 15.654
Άκυρα: 400
Λευκά: 229
Σύνολο Άκυρων Λευκών: 629
Έγκυρα: 15.025
Εξ αυτών έλαβαν κατά τη σειρά ανακήρυξης τους οι Συνδυασμοί:
1) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»: 7.281
2) «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»: 7.744

Α.1 Βάσει των άνω αποτελεσμάτων επιτυχών συνδυασμός είναι ο συνδυασμός με το όνομα «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και επιλαχόντες οι συνδυασμοί: 1) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» και 2) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» .
Α.2 Δήμαρχος του Δήμου Τριφυλίας εκλέγεται ο Κωνσταντίνος Κόλλιας του Κωνσταντίνου.
Α.3 Ο επιτυχών συνδυασμός λαμβάνει 20 έδρες και οι επιλαχόντες 13 έδρες. Η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια βάσει των ως άνω αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 3852/2010 έχει ως εξής:
Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ : Εκλογικό μέτρο 1.038 (17.635:17 έδρες=1.037+1)
Ο Συνδυασμός «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» λαμβάνει οκτώ (8) έδρες ( 8.631:1.038 =8 παραλειπομένου του κλάσματος) .
Ο Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» Λαμβάνει επτά (7) έδρες (7.930:1.038=7 με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 412 ) .
Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» λαμβάνει μία (1) έδρα (1.074:1.038=1 με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 36) .
Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνονται με την προηγούμενη διαδικασία είναι 16 και μένει αδιάθετη μία έδρα αυτή διανέμεται στον επιλαχόντα συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» διότι έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο .
Συνεπώς στην Α΄ Κατανομή ο συνδυασμός «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» λαμβάνει οκτώ (8) έδρες, ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» λαμβάνει οκτώ (8) έδρες (7+1) και ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» λαμβάνει μία (1) έδρα .
Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Στο συνδυασμό «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» πρέπει να
(7ο φύλλο της με αριθ.33/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας )
απονεμηθούν ακόμη δώδεκα (12) έδρες, ώστε να συγκεντρώνει συνολικά τα 3/5 του συνόλου των εδρών, δηλαδή λαμβάνει συνολικά είκοσι (20) έδρες ( δηλ. 8 έδρες από την Α’ κατανομή και 12 έδρες από τη Β’ κατανομή ) .
Ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» λαμβάνει τις υπόλοιπες αδιάθετες έδρες δηλαδή τέσσερις (4) έδρες και συνολικά δώδεκα (12) έδρες (δηλ. 8 έδρες από την Α’ κατανομή και 4 έδρες από τη Β’ Κατανομή ) .
Οι ανωτέρω έδρες κατανέμονται σε όλους τους συνδυασμούς ανά εκλογική περιφέρεια κατ ’ άρθρο 34 του ν. 3852/2010 ως εξής:
Στην εκλογική περιφέρεια Αετού αναλογούν τρεις έδρες εκ των οποίων ο επιτυχών συνδυασμός καταλαμβάνει 2 έδρες και ο επιλαχών «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» -1- έδρα
Στην εκλογική περιφέρεια Αυλώνος αναλογούν τρεις έδρες εκ των οποίων ο επιτυχών συνδυασμός καταλαμβάνει 2 έδρες και ο επιλαχών «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» -1-έδρα
Στην εκλογική περιφέρεια Γαργαλιάνων αναλογούν εννέα έδρες εκ των οποίων ο επιτυχών συνδυασμός καταλαμβάνει 6 έδρες και ο επιλαχών «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»- 2- έδρες και ο επιλαχών «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» -1- έδρα
Στην εκλογική περιφέρεια Κυπαρισσίας αναλογούν 8 έδρες εκ των οποίων ο επιτυχών συνδυασμός καταλαμβάνει 4 έδρες και ο επιλαχών «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» - 4- έδρες
Στην εκλογική περιφέρεια Τριπύλης αναλογεί μία έδρα την οποία καταλαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός.
Στην εκλογική περιφέρεια Φιλιατρών αναλογούν εννέα έδρες εκ των οποίων ο επιτυχών συνδυασμός καταλαμβάνει 5 έδρες και ο επιλαχών «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» - 4- έδρες.
Συνεπώς κάθε συνδυασμός συνολικά καταλαμβάνει τις ακόλουθες έδρες ανά εκλογική περιφέρεια-Δημοτική ενότητα :
Α΄ ο επιτυχών συνδυασμός «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» λαμβάνει 2 έδρες στη δημοτική ενότητα Αετού, 2 έδρες στη δημοτική ενότητα Αυλώνος, 6 έδρες στη δημοτική ενότητα Γαργαλιάνων, 4 έδρες στη δημοτική ενότητα Κυπαρισσίας, 1 έδρα στην Δημοτική ενότητα Τριπύλης και 5 έδρες στη δημοτική ενότητα Φιλιατρών .
Β΄ ο επιλαχών συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» λαμβάνει 1 έδρα στη δημοτική ενότητα Αετού, 1 έδρα στη δημοτική ενότητα Αυλώνος, 2 έδρες στη δημοτική ενότητα Γαργαλιάνων, 4 έδρες στη δημοτική ενότητα Κυπαρισσίας και 4 έδρες στη δημοτική ενότητα Φιλιατρών .
Γ΄ ο επιλαχών συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» λαμβάνει μία (1) έδρα στην Δημοτική ενότητα Γαργαλιάνων .
Βάσει των σταυρών προτίμησης για τους οποίους θα γίνει λόγος κατωτέρω που έλαβε ο κάθε υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος εκλέγονται οι κάτωθι τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι (σε συνδ. και με αρθ. 50 παρ.1 και 3 ν.2852/2010 ) :
Α΄ Από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΨΗΦΟΙ
1.ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 1.363
2. ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1.326
3.ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.224
4.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΖΑΧΟΣ) ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 804
5.ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 798
6.ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 778
7.ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 746
8.ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 746
9.ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ-ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) Του Νικολάου 693
10.ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 679
11.ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 650
12.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 642
13.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ (ΑΚΗΣ) Του Σωτηρίου 625
14.ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 615
15.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 568
16.ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 543
17.ΠΑΓΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 503
18.ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 379
19.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 301
20.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 299
Σημειώνεται ότι η σειρά εκλογής μεταξύ των ισοψηφισάντων τακτικών
(8ο φύλλο της με αριθ.33/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας )
δημοτικών συμβούλων της δημοτικής ενότητας Γαργαλιάνων ΑΔΡΑΚΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ με (746) ψήφους καθορίστηκε κατόπιν κληρώσεως που έγινε σήμερα δημόσια στο ακροατήριο του δικαστηρίου.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΗΦΟΙ
1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΓΙΑΝΝΑ) Του Δημητρίου 792
2.ΜΑΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 563
3.ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 524
4.ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ 520
5.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 508
6.ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 488
7.ΡΑΜΜΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ (ΝΟΥΛΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 470
8.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 464
9.ΛΕΒΕΝΤΟΥΡΗ-ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Του Νικολάου 461
10.ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 413
11..ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 343
2.ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 338
13.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 260
14.ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 247
15.ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 244
16.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΛΑΚΗΣ) Του Αντωνίου 241
17.ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ 238
18.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 236
19.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 221
20.ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 215
21.ΒΛΑΧΟΥ-ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 198
22.ΝΤΟΥΓΕΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 190
23.ΓΚΟΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 183
24.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 160
25.ΓΚΟΝΗ-ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 156
26.ΧΑΡΤΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 151
27.ΤΣΩΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 138
28.ΓΥΦΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 111
29.ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 107
30.ΚΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 96
31.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 78

Β΄ Από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΨΗΦΟΙ
1.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ( ως υποψ. Δήμαρχος ) Φιλιατρών
2.ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.229
3.ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1.082
4.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 982
5.ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 927
6.ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 902
7.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 871
8.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 836
9.ΔΡΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 660
10.ΣΕΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 559
11.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 492
12.ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 463
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΗΦΟΙ
1.ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 774
2.ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 716
3.ΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 689
4.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 676
5.ΤΣΑΛΑΜΑΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 578
6.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 500
7.ΒΛΑΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 477
8.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 471
9.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 458
10.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑΣ) του Χρήστου 402
11.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 392
12.ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 391
13.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 391
14.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 386
15. ΤΣΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 386
16. ΤΖΟΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 386
17.ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 382
18.ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 347
19.ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 321
20.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 285
21.ΚΟΡΟΒΙΛΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 282
22.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 280
(9ο φύλλο της με αριθ.33/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας )

23.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 263
24.ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 256
25.ΠΑΤΤΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 237
26.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ 224
27.ΚΑΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 221
28.ΑΒΔΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 215
29.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 211
30.ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΥΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 210
31.ΓΚΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 201
32.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 181
33.ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 171
34.ΤΣΑΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 162
35.ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΜΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 141
36.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 124
37.ΠΛΕΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 83
38. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 58
39.ΜΑΛΛΙΑΡΗ-ΓΙΑΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 47
40.ΜΑΤΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 21
Σημειώνεται ότι η σειρά εκλογής μεταξύ των ισοψηφισάντων αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ( 391 ψήφοι), ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (391 ψήφοι ), ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ( 386 ψήφοι ), ΤΖΟΡΒΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ( 386 ψήφοι) και ΤΣΑΜΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (386 ψήφοι ) καθορίστηκε κατόπιν κληρώσεως που έγινε σήμερα δημόσια στο ακροατήριο του δικαστηρίου.

Γ΄ Από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» που έλαβε μία μόνο έδρα στην Δημοτική ενότητα Γαργαλιάνων εκλέγεται ΤΑΚΤΙΚΟΣ Δημοτικός σύμβουλος ως υποψήφιος Δήμαρχος του συνδυασμού αυτού ο ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (άρθρο 38 παρ.1 Ν.3852/2010).
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΗΦΟΙ
1.ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου 160
2.ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 129
3.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Νεόφυτου 103
4.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 98
5.ΒΕΝΕΤΣΑΝΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 95
6.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 92
7.ΧΡΥΣΟΜΠΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 91
8.ΚΑΤΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 76
9.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 74 κατόπιν κληρώσεως
10.ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 74 κατόπιν κληρώσεως
11.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 70
12.ΤΑΣΟΥΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 68
13.ΚΑΠΕΛΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 67 κατόπιν κληρώσεως
14.ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 67 κατόπιν κληρώσεως
15.ΚΑΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 66
16.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 65
17.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 61
18.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 59
19.ΣΙΝΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 58
20.ΜΑΡΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 57
21.ΣΑΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 55
22.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 52
23.ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 49 κατόπιν κληρώσεως
24.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΙΟΥ 49 κατόπιν κληρώσεως
25.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47
26.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 45
27.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 43
28.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 42
29.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 41
30.ΒΛΑΧΑΔΑΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 40
31.ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 38
32.ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 33
33.ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 32
34.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 30
35.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 27
36.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 24
37.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ 23 κατόπιν κληρώσεως
38.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 23 κατόπιν κληρώσεως
39.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 22
40.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19 κατόπιν κληρώσεως
41.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 19 κατόπιν κληρώσεως
42.ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 12
(10ο φύλλο της με αριθ.33/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας )

43.ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 11
Σημειώνεται ότι οι ισοψηφίσαντες αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι εξελέγησαν στην ανωτέρω σειρά κατόπιν κληρώσεως σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του δικαστηρίου.

Α.4 Η κατανομή των εδρών των συμβούλων των Δημοτικών κοινοτήτων Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας και Φιλιατρών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.3852/2010. Επειδή τα συμβούλια σε όλες τις ανωτέρω Δημοτικές Κοινότητες είναι πενταμελή τα 3/5 καταλαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός και τα 2/5 κατανέμονται στους επιλαχόντες συνδυασμός, σύμφωνα με τα άρθρα 32,33 και 4 του ιδίου Νόμου(άρθρο 36 παρ.2). Ο επιλαχών συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»- έλαβε συνολικά 7.930 έγκυρα ψηφοδέλτια και ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» έλαβε συνολικά 1.074 έγκυρα ψηφοδέλτια, εκλογικό μέτρο (9004/2=4502+1= )4.503. Ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» λαμβάνει μία έδρα (7.930/4.503 =1 και μένει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 3.427. Ο συνδυασμός <<ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» δεν λαμβάνει έδρα αφού το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων του 1.074 είναι μικρότερο του εκλογικού μέτρου 4.503 και μένει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1.074. Η αδιάθετη έδρα σε κάθε δημοτική κοινότητα κατανέμεται στο συνδυασμό με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων ήτοι στον επιλαχόντα συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» που καταλαμβάνει συνολικά σε κάθε δημοτική κοινότητα 2 έδρες.
Επομένως στην δημοτική κοινότητα Γαργαλιάνων αναλογούν πέντε έδρες, εκ των οποίων ο επιτυχών συνδυασμός καταλαμβάνει 3 έδρες και ο επιλαχών «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»- 2- έδρες, ο δε συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» -Ο- έδρες
Στην δημοτική κοινότητα Κυπαρισσίας αναλογούν πέντε έδρες εκ των οποίων ο επιτυχών συνδυασμός καταλαμβάνει 3 έδρες και ο επιλαχών «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Δ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER